Tag Archives: bình quân gia quyền

Xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền là một trong 3 phương pháp tính giá theo chế độ kế toán hiện hành. Doanh nghiệp áp dụng cách tính giá bình quân gia quyền có thể áp dụng một trong 2 cách: Một là tính giá xuất kho bình quân gia quyền […]