Tag Archives: dịch vụ lập và in chứng từ

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ lập và in chứng từ?

Mỗi công ty đều cần tới dịch vụ lập và in chúng từ vì họ chỉ có một hệ thống kế toán. Thông qua các loại sổ  kế toán, doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong năm. […]