Tag Archives: đơn giá

Đơn giá nhập kho có tính thuế gtgt không

Theo Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho – số 02 (VAS 02)” của Việt Nam, giá thực tế hàng hóa nhập khẩu được xác định theo giá vốn, là giá tính trên số tiền hoặc tương đương tiền phải trả để có được số lượng hàng hóa nhập khẩu. Chúng ta hãy cùng trả […]