Tag Archives: giảm thuế

Tìm hiểu về giảm thuế gtgt 8

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay đã có thông tin về giảm thuế gtgt 8 cho năm 2024. Hãy cùng kế […]

Cách kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào

Cách kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào theo Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP đã được triển khai áp dụng cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp. Ngoài nắm bắt mức giảm chính xác của hàng hóa, dịch vụ trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp cũng cần […]