Tag Archives: hủy hóa đơn

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử trên tb03

Mẫu TB 03/AD: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn là văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đối với kết quả huỷ hoá đơn. Mẫu báo cáo kết quả huỷ hoá đơn này phát hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn […]