Tag Archives: kế toán hợp nhất báo cáo tài chính

Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính

Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn […]