Báo cáo tài chính – BCTC ( tiếng anh là Financial Statement hoặc Financial Reports) là một loại hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các thông tin về hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp hoặc của một tổ chức. Hãy cùng kế toán Thái Phong đi tìm hiểu về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng để biết thêm chi tiết.

Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng

Báo cáo tài chính – BCTC ( tiếng anh là Financial Statement hoặc Financial Reports) là một loại hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các thông tin về hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp hoặc của một tổ chức.

Nói cách khác, báo cáo tài chính là một báo cáo phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định như cuối quý hoặc cuối năm. Khi nhìn vào bản báo cáo tài chính của công ty, người đọc có thể thể thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình lãi lỗ trong doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng cũng doanh thu, cũng như các chi phí, lợi nhuận cấu thành lên kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Theo luật của cơ quan thuế thì tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Còn đối với các công ty hay tổng công ty có các đơn vị trực thuộc, ngoài báo cáo tài chính năm thì còn phải thực hiện BCTC tổng hợp hay BCTC hợp nhất vào mỗi cuối kỳ kế toán năm dựa vào BCTC của các đơn vị trực thuộc. Chính vì thế mà hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận kế toán chuyên nghiệp thường thuê dịch vụ kế toán để thực hiện lập BCTC này.

> Xem thêm: Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính

 

Tìm hiểu cách phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng

Nội dung của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cần phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:

 • Tài sản.
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí kinh doanh, chi phí khác.
 • Lão, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.
 • Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.
 • Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị.
 • Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào đều phải được hiển thị trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài các thông tin này thì doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản “Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, chính sách kế toán áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như:

 • Chế độ kế toán áp dụng.
 • Hình thức kế toán.
 • Nguyên tắc ghi nhận.
 • Phương thức tính giá, hạch toán hàng tồn kho.
 • Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

Ý nghĩa báo cáo tài chính

 • BCTC phản ánh tổng quan và chi tiết nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ lập báo cáo.
 • Cung cấp những thông tin chi tiết về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua. Do đó mà việc lập BCTC chính là cơ sở để việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn, cũng như khả năng huy động vốn của doanh nghiệp được diễn ra dễ dàng hơn.
 • Là tài liệu quan trọng để cho chủ doanh nghiệp có được những phân tích, nghiên cứu, từ đó có thể đưa ra những chiến lược, định hướng kinh doanh đúng đắn trong giai đoạn tiếp theo và nâng cao hiệu quả cho công tác quản trị doanh nghiệp.

Vì vậy mà báo cáo tài chính luôn là tài liệu được quan tâm nhiều từ hội đồng quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, quản lý cấp cao và cả nhân viên của doanh nghiệp.

> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thuế tại Hải Phòng

 

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính nội bộ doanh nghiệp giúp doanh nghiệp xác định rõ tình hình kinh doanh. Và hiệu quả công việc cũng như làm rõ tình hình lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp.
 • Thể hiện rõ quy mô và cơ cấu tài sản mà doanh nghiệp hiện đang nắm giữ
 • Xác định điểm hòa vốn và cân đối tài sản tối ưu
 • Cho biết chính xác khả năng tạo ra lợi nhuận. Cũng như khả năng tham gia các dự án đầu tư mới
 • Báo cáo tài chính nội bộ còn được sử dụng khi vay vốn ngân hàng. Trước khi xét duyệt cân nhắc cho doanh nghiệp bạn vay vốn hay không. Ngân hàng sẽ xem qua bản báo cáo tài chính nội bộ thực của công ty bạn. Thông tin trên bản báo cáo sẽ phản ảnh một cách chân thực tình hình hoạt động của công ty. Và quyết định của ngân hàng cũng sẽ dựa vào đó. Đó cũng chính là lí do vì sao các doanh nghiệp cần làm “ đẹp” bản báo cáo trước khi gửi đến ngân hàng.

> Xem thêm: Đại lý thuế Hải Phòng

 

Mẫu báo cáo tài chính công ty xây dựng

Để hoàn thành mẫu báo cáo tài chính nội bộ không phải là một điều dễ dàng thực hiện. Thậm chí, nhiều kế toán mới hoặc ít kinh nghiệm đôi khi không thể nắm rõ được cách thực hiện loại báo cáo này. Do đó, ACC sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết của mẫu báo cáo tài chính hợp nhất này.

MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Bảng Cân đối kế toán
Đơn vị:……………….Địa chỉ:………………. Mẫu số B 01 – DNN(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTCngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 

 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày……tháng … năm ….
 
                             Đơn vị tính:………….

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu Số          cuối năm Số  đầu năm
1- Tài sản thuê ngoài
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công    
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4- Nợ khó đòi đã xử lý    
5- Ngoại tệ các loại

 
Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên)                    Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
Ghi chú:
(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại “Mã số”.
(3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là  “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

 1. Bảng Cân đối tài khoản
Đơn vị:……………..Địa chỉ:………………. Mẫu số F01 – DNN(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTCngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)
Năm…..
                                                                                                      Đơn vị tính:…………

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
Ghi chú:
(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2,
chỉ gửi cho cơ quan thuế
    Lập, ngày……. tháng……năm ….
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị:……………..Địa chỉ:………………. Mẫu số B 02 – DNN(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTCngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm …                       
                                    Đơn vị tính:…………

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
Lập, ngày ……tháng……năm …..
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Năm….
 • Đơn vị tính ………..
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: * Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”.

Đơn vị:………………….. Mẫu số B 03 – DNN
Địa chỉ:……………………. (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTCngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Năm…..
Đơn vị tính: ………..

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng
phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

 
Ghi chú: (*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại  “Mã số”.

 1. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính
Đơn vị:………………………Địa chỉ:…………………….. Mẫu số B 09 – DNN(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTCngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)
 Năm …
 

I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1 – Hình thức sở hữu vốn
2 – Lĩnh vực kinh doanh
3 – Tổng số công nhân viên và người lao động
4 – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo
cáo tài chính
II – Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
1 – Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày…/…/…)
2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3 – Chế độ kế toán áp dụng
4 – Hình thức kế toán áp dụng
5 – Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
– Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ)
6 – Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng
7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Trên đây là tìm hiểu về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp xây dựng của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *